ILD I BILLEDKUNSTFAGET 1

 

Ild i billedkunstfaget er et initiativ Danmarks Billedkunstlærere sætter i søen i 2023, hvor vi opfordrer billedkunstlærere ude på skolerne, på læreruddannelserne og i foreningens kredse til at sætte ild til en faglig samtale om billedkunstfaget.

Fagets nye status som prøvefag, har medført et stort behov blandt billedkunstlærere for både faglig opkvalificering, men også et ønske om en fælles faglig refleksion og debat om faget, som vi ikke har set længe. Denne faglige debat vil Danmarks Billedkunstlærere gerne bidrage til.

Vi vil derfor i dette års fire numre af Billedpædagogisk Tidsskrift komme med mindre oplæg og spørgsmål til diskussion, som forhåbentlig vil give jer lyst til at diskutere, hvad billedkunstfaget kan og skal kunne nu og i fremtiden.

 

Fælles mål er vores fælles grundlag for faget – dets DNA, men hvordan læses og tolkes Fælles mål i billedkunst på din skole? Vidste du at ved gennemskrivningen af Fælles Mål i 2019, blev billedkunst revideret til også at omfatte undervisning i 6.klasse, hvilket medførte både ændringer i Fælles Mål og undervisningsvejledningen. Samtidig blev færdigheds- og vidensmålene i alle fag gjort vejledende.

Det betyder, at det er kompetenceområderne, kompetencemålene og færdigheds- og vidensområderne, vi er forpligtiget på. Færdigheds- og vidensmålene er kun vejledende og til inspiration. Undervisningsvejledningen blev ligeledes revideret og ordet skal blev erstattet med kan.

 

Hvilken indflydelse har det på tilrettelæggelsen af billedkunstundervisningen, at færdigheds- og vidensmålene er vejledende og at skal er erstattet med kan i undervisningsvejledningen? Undervisningsvejledningen er lærerens redskab til forståelse af Fælles Mål og rummer forslag til, hvordan faget tænkes udfoldet.

 

Men bliver undervisningsvejledningen læst, eller sat på spidsen – er Pinterest blevet det nye sort, når undervisningen skal planlægges?

Hvis ja – hvordan kan der argumenteres for Pinterest i lyset af Fælles mål? På kurserne ”Billedkunst, valgfag og prøve” som vi afholder på CFU og Balle Kurserne, oplever vi en frustration over, hvor lidt eleverne kan, når de begynder på valgfaget. Det har gjort det nødvendigt for mange valgfagslærere at igangsætte en samtale om, hvordan en faglig progression kan se ud, så man ikke skal begynde forfra på valgholdet.

 

For hvilke forventninger kan valgfagslæreren i billedkunst med rimelighed have til elevernes faglige bagage i 7.klasse? Hvordan har I forholdt jer til den faglige progression i billedkunst på din skole? Allerede på mellemtrinnet er der fokus på at ”Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.” Hvilket bygger op til valgfagets kompetencemål ”Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering.

Tematisk billedarbejde og at kunne eksperimentere er altså en central del af billedkunstundervisningen, som eleverne allerede på mellemtrinnet skal beskæftige sig med.

 

Hvordan tolker I, det der står i vejledningen om tematisk billedarbejde og det at eksperimentere?

 

Hvordan planlægger og hjælper I eleverne gennem en eksperimenterende proces i et tematisk billedforløb?

 

Hvis eleven på valgfaget skal kunne eksperimentere med fx udtryksformer og materialer, hvilke krav stiller det til undervisningen på mellemtrinnet? I kompetencemålet under billedanalyse på valgfaget står der  …. med vægt på et nutidigt billedudtryk. Hvad forstår og tolker I som et  nutidigt billedudtryk?.

 

Er Picasso og Van Gogh nutidige i 2023? Eller er det de nulevende kunstnere, som repræsenterer det nutidige billedudtryk? Undervisningsvejledningen i billedkunst er fyldt med refleksionsspørgsmål, som er oplagte også at tage fat på. Med dette lille oplæg til diskussion håber Danmarks Billedkunstlærere at sætte ild til samtalen ude på skolerne, på læreruddannelsen i billedkunst og ude i kredsene i foreningen.

 

v/ landsformand

Lykke Østrup Andersen