Bestyrelsen
1041
page-template-default,page,page-id-1041,page-child,parent-pageid-147,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-20.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Bestyrelsen

Formand Ulla Jo. Englich,
Højløkke Allé 45, 5270 Odense N, 30292672,
ue@nal-net.dk

Næstformand Kirsten Gamdrup Jørgensen,
Oehlenschlægervej 20, 5230 Odense M, 28349305,
kirs@city.dk

Sekretær Yvonne Jansdal,
Ellevangen 26, 5683 Haarby, 22563004,
yvonne@jansdal.dk

Alm. medlem Vibeke Malmos
Lahnsgade 35 E 5000 Odense C 28967020,
vibeke.malmos@gmail.com

Alm. medlem Tordis Maastrup,
Nyvej 59, Ulbølle 5762 Vester Skerninge, 30234134,
tordis@maastrup.dk

Suppleant Louise Serup,
Cathrinebjergvej 4, Røjle, 5500 Middelfart, 22354948,
mamalouis@hotmail.com

Suppleant Anja Bjerremann Jensen,
Broløkkevej 55, 5250 Odense SV,Tlf: 27 28 03 67,
kursusogbilledkunst@gmail.com

Kasserer Torben Hansen,
Dorrits Allé 13, 5250 Odense SV, 40435696,
thadyrup@post10.tele.dk

Vedtægter for Danmarks billedkunstlærere, Kreds 5, fynskredsen

  1. Kredsens navn er: DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE, fynskredsen, kreds 5
  2. Kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med vedtægterne for DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE.
  3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser.
  4. Foreningen optager kun personlige medlemmer. Som medlem med stemmeret kan optages enhver billedkunstlærer eller lærerstuderende. Andre interesserede kan optages som medlem – men uden stemmeret.
  5. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til samtlige foreningens organer.
  6. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer: Formand, sekretær og 1 medlem – og højst 6 medlemmer . Bestyrelsen udpeger en kasserer. Generalforsamlingen – eller bestyrelsen – skal sikre en valgprocedure og -turnus, som forhindrer, at en bestyrelse kommer til at bestå af ene nye medlemmer. Hvert medlem er normalt valgt for 2 år – suppleanter for 1 år. Der skal på generalforsamlingen sikres, at der bliver valgt 2 bestyrelses-suppleanter og 1 revisor-suppleant. I force-majeure-tilfælde overdrager generalforsamlingen til bestyrelsen at håndtere disse – med ansvar for den næste generalforsamling – eller en evt. indkaldt ekstra-ordinær do.
  7. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt – indkaldelse med mindst 14 dages varsel – og skal være afholdt senest 1 måned før det af LANDSSTYRELSEN berammede delegeretmøde. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.

Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning med fremlagt revideret regnskab. Indkomne forslag Budget Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor og revisor-suppleant. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt, hvis blot en stemmeberettiget ønsker det. Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves mindst 3/5 flertal. I særlige tilfælde tildeles formanden 2 stemmer: Hvis der ved en afstemning opstår stemmelighed, foretages en anden afstemningsrunde. Giver den også stemmelighed, foretages en tredje, men her har formanden 2 stemmer.

  1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.
  2. Ekstra-ordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel efter et ønske fra et flertal i bestyrelsen – (ved en bestyrelse med et lige antal medlemmer har formanden 2 stemmer) – eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.
  3. Er kredsen på et tidspunkt uden bestyrelse – eller på anden måde ikke funktionsdygtig – meddeles dette omgående til landsstyrelsen af den tidligere formand eller et tidligere medlem.

Vedtaget på generalforsamlingen 14. september 2016