Bestyrelsen
1041
page-template-default,page,page-id-1041,page-child,parent-pageid-147,theme-bridge,bridge-core-3.0.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-29.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Bestyrelsen

Formand: Ulla Jo. Englich,
Højløkke Allé 45, 5270 Odense N, tlf. 30292672,
mail: ulla.jo.englich@gmail.com

Næstformand: Kirsten Gamdrup Jørgensen,
Oehlenschlægervej 20, 5230 Odense M, 28349305,
mail: kirs@city.dk

Sekretær:Vibeke Malmos,
Lahnsgade 35 E 5000 Odense C,  28967020,
mail: vibeke.malmos@gmail.com

Alm. medlem: Tordis Maastrup,
Nyvej 59, Ulbølle 5762 Vester Skerninge,
30234134, mail: tordis@maastrup.dk

Alm. medlem: Louise Serup,
Assensvej 19, 5500 Middelfart,
22354948, mail: mamalouis@hotmail.com

Kasserer: Torben Hansen,
Dorrits Allé 13, 5250 Odense SV, 4043 5696,
mail: thadyrup@post10.tele.dk

Suppleant: Anja Bjerremann Jensen,
Broløkkevej 55, 5250 Odense SV,
Tlf: 2728 0367, mail: bjerremannart@gmail.com

Suppleant: Anne-Mette Sybrandt
Hedelundvei 2, 5270 Odense N,
6618 8121, mail: svbrandt@kirkebvmail.dk

Revisor: Mette Eis Hansen,
Henriettevej 100. 5000 Odense C. 2382 9005,
mail: eishansen@gmail.com

Revisor: Britta Sørensen,
Mindelundsvej 90, 5240 Odense NØ. 5059 0491,
mail: britta.soerensen3@gmail.com

Revisor suppleant Linda Damsted,
Langegyde 4. 5762 Vester Skerninge,
mail: 
lindadamsted@gmail.com

Vedtægter for Danmarks billedkunstlærere, Kreds 5, fynskredsen

 1. Kredsens navn er: DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE, fynskredsen, kreds 5
 2. Kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med vedtægterne for DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE.
 3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser.
 4. Foreningen optager kun personlige medlemmer. Som medlem med stemmeret kan optages enhver billedkunstlærer eller lærerstuderende. Andre interesserede kan optages som medlem – men uden stemmeret.
 5. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til samtlige foreningens organer.
 6. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer: Formand, sekretær og 1 medlem – og højst 6 medlemmer. Bestyrelsen udpeger en kasserer. Generalforsamlingen – eller bestyrelsen – skal sikre en valgprocedure og -turnus, som forhindrer, at en bestyrelse kommer til at bestå af ene nye medlemmer. Hvert medlem er normalt valgt for 2 år – suppleanter for 1 år. Der skal på generalforsamlingen sikres, at der bliver valgt 2 bestyrelses-suppleanter og 1 revisor-suppleant. I force-majeure-tilfælde overdrager generalforsamlingen til bestyrelsen at håndtere disse – med ansvar for den næste generalforsamling – eller en evt. indkaldt ekstra-ordinær do.
 7. Tegningsregler: I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og/eller kasserer.
 8. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt – indkaldelse med mindst 14 dages varsel – og skal være afholdt senest 1 måned før det af LANDSSTYRELSEN berammede delegeretmøde. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.
 9. Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning med fremlagt revideret regnskab. Indkomne forslag Budget Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af         suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor og revisor-suppleant. Eventuelt.

10.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede                     medlemmer. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt, hvis blot en stemmeberettiget            ønsker det. Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres ved almindeligt    stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves mindst 3/5 flertal. I særlige tilfælde                      tildeles formanden 2 stemmer: Hvis der ved en afstemning opstår stemmelighed,               foretages en anden afstemningsrunde. Giver den også stemmelighed, foretages en                       tredje, men her har formanden 2 stemmer.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.
 2. Ekstra-ordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel efter et ønske fra et flertal i bestyrelsen – (ved en bestyrelse med et lige antal medlemmer har formanden 2 stemmer) – eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.
 3. Er kredsen på et tidspunkt uden bestyrelse – eller på anden måde ikke funktionsdygtig – meddeles dette omgående til landsstyrelsen af den tidligere formand eller et tidligere medlem.

Vedtaget på generalforsamlingen 16. september 2020